Medborgerlig Samling värnar bildning och utbildning och vi ser därför en skola med fokus på kunskap som den största garanten för välutbildade och ansvarstagande medborgare.

Det är viktigt att elever med olika fallenheter och begåvningar har möjlighet att komma till sin rätt inom skolsystemet och det behövs därför alternativ för de som inte vill eller klarar att läsa vidare såväl som de som vill läsa extra.

Skolan måste bli bättre, vilket kräver att en bättre arbetsmiljö prioriteras och att vi skapar en framgångskultur med tydligt målfokus. Skolan är en av Malmös viktigaste arbetsplatser och MED anser att det är viktigt att alla elever och all skolpersonal eftersträvar en kultur av lärande och kunskap. Det bygger på att lärarna kan fokusera på att undervisa och att eleverna kan fokusera på att tillgodogöra sig kunskapen.

MED tror på individens förmåga och anser att ansvar ska följa befogenhet och tvärtom. Det finns flertalet exempel i Sverige och internationellt där rektorer ihop med lärare vänt resultaten på dåliga skolor. Malmö stad bör ta lärdom av dessa och tillsammans med rektorer arbeta för att vända trenden. Följaktligen vill vi att rektorerna hålls ansvariga om resultaten uteblir. Det blir med andra ord rektorerna som ansvarar för att skolorna är attraktiva arbetsplatser både för lärare och elever, samt att resultatmålen uppnås.

MED Malmö vill förbättra Malmös skolor genom att

 • Malmös kommunala skolor inför gemensamma ordningsregler med elevkontrakt, så att elever, skolpersonal och föräldrar vet vad som gäller.
 • Rektorn på respektive skola ska vara ansvarig för ordningen och därmed också kontaktperson för ordningsfrågor rörande elever. Vid behov ska rektorer kunna använda sig av ordningsvakter.
 • Hårdsatsa på svenska, med krav på obehindrad svenska hos alla pedagoger, så att språket inte är ett hinder för att tillgodogöra sig andra ämnen.
 • Ställa krav på bättre schemaläggning så att alla elever på samma skola har lektion samtidigt i görligaste mån.
 • Införa obligatorisk läxläsning på skoltid i vissa ämnen såsom svenska och matematik, så att även trångbodda elever ges möjlighet att fokusera på sina studier, med stöd från utbildade pedagoger.
 • Införa daglig fysisk aktivitet på skoltid, vilket har visat sig förbättra studieresultaten i bl.a. Bunkeflo.
 • Öppna upp för att elever ska kunna läsa extra efter skoltid, inklusive kurser från högre årskurser för att möjliggöra uppflyttning.
 • Hylla framgång genom årliga avslutningsceremonier för samtliga årskurser, där elever som har utmärkt sig får ta emot diplom. Detta ska även införas på kommunal nivå där de bästa skolorna får pris.
 • Akademisk överklagan av elevers betyg ska gå via rektor, för att minimera konflikter mellan lärare och föräldrar.
 • Anställa personal för att avlasta lärare från administrativa uppgifter.
 • Kosten i skolan ska vara av god kvalitet och specialkost ska endast tillhandahållas där det finns medicinsk grund och ej av ideologiska eller religiösa skäl.