Medborgerlig Samling menar att vi människor har ett förvaltaransvar för miljön och hela planeten, vilket ska genomsyra all politik. Begreppet hållbarhet har idag en kraftig slagsida mot det ekologiska. Från början var “hållbarhet” ett mer övergripande begrepp med såväl ekonomiska och sociala som ekologiska dimensioner. Vi eftersträvar en återgång till och utveckling av denna bredare tolkning, som ligger nära den klassiskt konservativa förvaltningsinriktning. Det ska erbjudas möjligheter och finnas incitament för såväl medborgarna som institutioner och marknaden att ta ansvar för miljön.

MED Malmö vill skapa ett mer hållbart samhälle genom att

  • Minska användandet av plaster
  • Kött som serveras i den offentliga verksamheten ska leva upp till de svenska reglerna för djurhållning
  • All fisk som serveras i den offentliga verksamheten ska komma från hållbart fiske
  • Öka anslagen till lokal vattenvård
  • Bygga ut vattenreningsverk och förbättra vattenreningsteknik
  • Arbeta med dagvattenplanering för att undvika överbelastning av avloppssystemen