Medborgerlig samling anser att den byråkratiska och politiska styrningen av vården ska minska samt att  mer av beslutsfattandet istället ska skötas av vård- och omsorgspersonalen. Då kan också administrationen minska och mer av personalens tid användas till att ta hand om patienter och äldre. Digitalisering ska endast ske där resursbesparingar kan göras, i form av skattepengar eller frigörande av tid för vård- och omsorgspersonalen.

MED Malmö menar att en värdig ålderdom är självklar, vilket inkluderar både en rimlig ekonomi, tillgång till service och vård. Detsamma gäller Malmöbor som drabbats av sjukdom eller har någon form av funktionsnedsättning.

MED Malmö vill förbättra kommunens vård och omsorg genom att

  • Göra vården tillgänglig för samtliga medborgare
  • Personal vid äldreboenden ska tala obehindrad svenska
  • Utbildade kockar ska laga maten lokalt vid stadens äldreboenden
  • Öka tillgången till trygga äldreboenden med närservice till en rimlig kostnad – vilket bör innebära att omsorgen kan effektiviseras och fler bostäder frigöras i Malmö
  • Inrätta en äldreombudsman i Malmö så att äldre och deras anhöriga har en fast person att vända sig till med klagomål