Med facit i hand ser vi att det mångkulturella samhällsexperimentet som pågått sedan 70-talet inte fungerar. Det ger inte de invandrade något att förhålla sig till, utan skapar istället ett splittrat samhälle präglat av olika kränkta gruppers kamp om det offentliga rummet. Vi vill att de som bosätter sig här tar ett större individuellt ansvar och anpassar sig till vår västerländska samhällsmodell och omfamnar värden som demokrati, yttrandefrihet, den sekulära staten, jämställdhet och barnens rättigheter i samhället.

Medborgarna ska inte ha skäl att tvivla på det offentligas opartiskhet vad gäller den sekulära och demokratisk staten. Som anställd inom det offentliga ska man därför inte tillåtas bära religiös, politisk eller ideologisk klädsel eller symboler. Det offentliga ska inte heller finansiera föreningar och rörelser som motverkar eller försvårar integration.

Det är viktigt att vi bygger en stad som vi alla känner oss hemma i och som alla boende känner att de bidrar till och är delaktiga i att göra bättre. Vi anser därför att olika former av försörjningsstöd måste ses som tillfälliga och att alla som tar emot ersättning ska få hjälp att ta fram en plan för att nå självförsörjning. Det finns olika modeller från andra kommuner (t.ex. Solna, Trelleborg och Helsingborg) att utvärdera och pröva, men det ska göras sakligt med tydliga mål och uppföljning. MED anser inte att integration ska bedrivas i projekt utan ska bestå av krav, rättigheter och möjligheter där varje individ, oavsett bakgrund har att anpassa sig till samhället och bidra efter bästa förmåga.

MED Malmö vill förbättra integrationen genom att

  • Alla boende i Malmö ska behandlas efter objektiva regler, utan undantag för uppehållsstatus. Dvs inga undantag ska göras för t.ex. asylsökande i bostadskö eller liknande
  • Ställa krav på att personer ska göra sig anställningsbara och lära sig svenska för att få försörjningsbidrag, samt att de får en plan för hur de ska gå tillväga
  • Automatisera beräkning och utbetalningar av bidrag. Socialsekreterare ska få mindre administration så de kan bättre fokusera på exempelvis hedersproblematik och utsatta barn
  • Socialtjänsten gör hembesök för att kontrollera vem som bor i lägenheterna och hur situationen är i hemmet för befintliga bidragstagare och vid ny ansökan.
  • Enbart försörjningsstöd ska inte betraktas som  giltig inkomst för förstahandskontrakt i MKB
  • MKB ska kunna säga upp hyresavtal när antalet boende överstiger lägenhetens norm