Det är viktigt att staden känns välkomnande och intressant, vilket betyder att vi både bygger nya och spännande hus, men också att vi har respekt för stadens historia.

Staden ska i första hand vara en god miljö för folk att bo och vistas i. Genom en traditionell stadsplanering där möjligheter skapas och affärer dyker upp där det finns kunder, hus byggs där folk vill bo, gator och vandringsstråk planeras efter de som ska leva och verka där. Den goda miljön växer då naturligt fram efterhand. En hållbar stadsplanering i balans med miljön.

MED Malmö värnar om stadens attraktionsförmåga genom att

  • Ändra plandirektiven så att högre byggnader tillåts i centrum av Malmö
  • Förhindra att förtätningen av Malmö inverkar på befintliga grönområden i staden och att grönska inkluderas när nya områden planläggs.
  • Försäkra att nybyggnation inte negativt inverkar på historiskt signifikanta områden i Malmö, t.ex. Limhamns hamn och de traditionella arbetarkvarteren
  • Ställa krav på arkitektur för att motverka förfulning av stadsbilden
  • Verka för bättre luftkvalitet och ljudmiljö
  • Satsa mer mot klotter, skadegörelse och nedskräpning
  • Förbättra konsekvensanalysen avseende långsiktigt effektivt resursnyttjande och hållbarhet i samband med investeringar i infrastruktur och nybyggnation.
  • Arbeta för undantag från byggnormen för att kunna bygga billigare och resurseffektivare bostäder